Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI w RADOMIU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat Miejskiego Zarządu Lokalami.
 • E-mail: sekretariat@mzl.radom.pl
 • Telefon: 48 383 57 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami
 • Adres: ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom
 • E-mail: sekretariat@mzl.radom.pl
 • Telefon: 48 383 57 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek posiada dwie kondygnacje z dwoma wejściami, które pełnią rolę wyjść ewakuacyjnych
 • Nie posiada windy
 • W sytuacji zagrożenia, wyznaczony pracownik zapewnia pomoc w ewakuacji osobom niepełnosprawnym
 • Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się po stronie wschodniej budynku
 • Biuro Obsługi Interesanta zajmujące się kompleksową obsługą petentów jest ogólnodostępne, znajduje się na parterze budynku
 • Sekretariat, gabinet Dyrektora, znajdują się na parterze
 • Budynek nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również napisów powiększonych dla osób słabowidzących
 • Do budynku można wejść z psem asystującym

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
 • Zawiera kontrast oraz powiększenie tekstu.
 • Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
 • Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty .
 

Data publikacji: 31 marca 2021

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Autor: Dyrektor Sławomir Stanik

Osoba publikująca: admin