Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I.  Administrator danych osobowych

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom jest Administratorem Twoich danych
osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych i jest nim Mateusz Szczypior, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: kontakt.iod@gmail.com lub korespondencyjnie na adres: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom
 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

– zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 

V. Źródło pochodzenia danych osobowych

  Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 1 lit a RODO;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub  Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą także:

–  podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 

IX. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

 

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

– zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną,

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 

XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania wyjaśnień oraz macie Państwo prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

 

Nazwa pliku [format] [rozmiar]Data dodania
[] []
 

Data publikacji: 24 lipca 2018

Podmiot udostępniający inf.: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Autor: Dyrektor Sławomir Stanik

Autor: Mateusz Szczypior

Osoba publikująca: admin